Миллий электрон судлов ахборот тизими "E-SUD"
ДАВЛАТ БОЖИ КАЛЬКУЛЯТОРИ
(Фу?аролик ишлари бўйича судларга тўланадиган давлат божи ставкасини ?исоблаш учун)
Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам ойлик иш ?а?и ми?дори: 202730
сўм
Мулкий тусдаги даъво аризаларидан
Никох бекор ?илинаётганда мол-мулк бўлинган холда
Судларнинг ?арорлари, хукмлари, ажримлари, судларнинг бошка ?арорларининг дубликатлари ва нусхаларини, шунингдек, томонларнинг ва ишда ?атнашувчи бошка шахсларнинг илтимосига кўра судлар томонидан ишлардан бериладиган бош?а хужжатларнинг нусхаларини берганлик учун (Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари амалга оширадиган тадбиркорлик фаолияти доирасида судларга мурожаат ?илишда белгиланган ставканинг 50 фоизи ми?дорида давлат божи тўлайдилар.)
Судларнинг ?арорларига аппеляция, кассация ва назорат шикоятларидан
Давлат бош?арув органлари ва мансабдор шахсларнинг жисмоний ша?сларнинг ха?-хукукларини камситувчи гайри-?онуний хатти-харакатларидан ?илинган шикоятлардан (суд карори чи?арилаётганда айбдор томондан ундирилади)
Нико?ни бекор ?илиш ?а?идаги даъво аризаларидан
Такрорий нико?ни бекор ?илиш ?а?идаги даъво аризаларидан
Бедарак йў?олганлиги ва ру?ий касаллиги ёхуд а?ли заифлиги о?ибатида белгиланган тартибда ?обилиятсиз деб топилган ёки камида уч йилга озодликдан ма?рум этилган шахслар билан нико?ни бекор ?илиш ?а?идаги даъво аризаларидан
Мулкка оид бўлмаган тусдаги (ёки ба?оланмайдиган) бош?а даъво аризаларидан (шу жумладан: уй-жойларни ижарага олиш шартномасини ўзгартириш ёки бекор ?илиш тў?рисидаги даъво аризаларидан, ворисликни ?абул ?илиш муддатини узайтириш ?а?идаги, хатга олинган мулкни ?айтариб бериш тў?рисидаги ва бош?алар) (Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари амалга оширадиган тадбиркорлик фаолияти доирасида судларга мурожаат ?илишда белгиланган ставканинг 50 фоизи ми?дорида давлат божи тўлайдилар.)
Ало?ида кўриладиган ишлар бўйича ариза (шикоят)лардан
?акамлик суди ?арорларини мажбурий ижро этиш учун ижро вара?асини бериш тў?рисидаги аризалардан, шунингдек ?акамлик суди ?арорларини бекор ?илиш тў?рисидаги аризалардан
Вояга етмаган болалар учун алиментлар ундириш тў?рисида суд буйру?и чи?ариш тў?рисидаги аризалардан
Нотариал тасди?ланган битимга асосланган ?арздорликни ундириш тў?рисида суд буйру?и чи?ариш тў?рисидаги аризалардан
?исобланган, лекин ходимга тўланмаган иш ?а?и ва унга тенглаштирилган тўловларни ундириш тў?рисида суд буйру?и чи?ариш тў?рисидаги аризалардан
Исси?лик ?уввати ва исси? сув бўйича ?арздорликни ундириш тў?рисида суд буйру?и чи?ариш тў?рисидаги аризалардан
Газ таъминоти бўйича ?арздорликни ундириш тў?рисида суд буйру?и чи?ариш тў?рисидаги аризалардан
Электр энергияси бўйича ?арздорликни ундириш тў?рисида суд буйру?и чи?ариш тў?рисидаги аризалардан
Сувдан фойдаланиш бўйича ?арздорликни ундириш тў?рисида суд буйру?и чи?ариш тў?рисидаги аризалардан
Бош?а коммунал хизматлар бўйича ?арздорликни ундириш тў?рисида суд буйру?и чи?ариш тў?рисидаги аризалардан
Телефон (АТС) хизмати бўйича ?арздорликни ундириш тў?рисида суд буйру?и чи?ариш тў?рисидаги аризалардан
Уяли ало?а хизмати бўйича ?арздорликни ундириш тў?рисида суд буйру?и чи?ариш тў?рисидаги аризалардан
Интернет хизмати бўйича ?арздорликни ундириш тў?рисида суд буйру?и чи?ариш тў?рисидаги аризалардан
Ало?а хизмати билан бо?ли? бош?а ?арздорликни ундириш тў?рисида суд буйру?и чи?ариш тў?рисидаги аризалардан
Сафарбарлик ча?ирув резервида (СЧР) хизматни ўташ учун пул бадалини ундириш тў?рисида суд буйру?и чи?ариш тў?рисидаги аризалардан
Ёзма битимга асосланган ва ?арздор томонидан тан олинган бош?а талаблар тў?рисида суд буйру?и чи?ариш тў?рисидаги аризалардан
Соли?лар ва бош?а мажбурий тўловларни ундириш тў?рисида суд буйру?и чи?ариш тў?рисидаги аризалардан